Nghị quyết và Biên bản kiểm phiếu đại hội cổ đông bất thường

Công ty CP xi măng Thái Bình xin kính gửi tới quý cổ đông “Nghị quyết được thông qua dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản” và “Biên bản kiểm phiếu đại hội cổ đông bất thường theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản” về việc Thông qua dự án đầu tư hệ lò quay BT4 nâng sản lượng Clinker xi măng trắng. » Read more

1 22 23 24 25 26 27