Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán đê tiến hành Đại hội cổ đông năm 2013 và tạm ứng cổ tức năm 2012 bằng tiền mặt

Vui lòng xem chi tiết tại đây!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *