Kính gửi các Cổ đông Công ty cổ phần Xi măng Thái Bình (TBX)

Năm 2011 đã qua, vượt mọt khó khăn, Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc đã chủ động đưa ra những chủ trương, những giải pháp quyết định kịp thời để lãnh đạo, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh hoàn thành kế hoạch đại hội năm 2011 đề ra trước sự suy giảm của nền kinh tế toàn cầu.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Xi măng Thái Bình trân trọng thông báo đến quý vị cổ đông (TBX) nội dung các báo cáo trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 để quý vị tham khảo:

– Báo cáo tóm tắt kết quả sản xuất kinh doanh năm 2011, phương hướng sản xuất kinh doanh năm 2012.

– Báo cáo tài chính năm 2011 đã được kiểm toán.

– Phương án phân phối lợi nhuận năm 2011.

– Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2011.

– Giấy uỷ quyền.

– Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012.

– Thông báo ứng cử, đề cử vào BKS nhiệm kỳ 2010-2012

Download BCTC tại Đây

Dowload Thông tin ĐHĐCD tại Đây

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *