Thông báo đại hội cổ đông năm 2010 và trả cổ tức đợt 2 năm 2009

Công ty cổ phần xi măng Thái Bình xin thông báo tới các cổ đông về chương trình đại hội cổ đông và việc chia cổ tức đợt 2 năm 2009

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *