Thông báo về việc tham gia ứng cử, đề cử ứng viên để bầu Hội Đồng Quản Trị, Ban Kiểm Soát công ty nhiệm kỳ 2018-2023

Thông báo về việc tham gia ứng cử, đề cử ứng viên để bầu Hội Đồng Quản Trị, Ban Kiểm Soát công ty nhiệm kỳ 2018-2023.

Chi tiết vui lòng xem tại đây!!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *