Thông báo về việc tạm chi cổ tức năm 2008

Nội dung thông báo:

UBND TỈNH THÁI BÌNH

CÔNG TY CỔ PHẦN

XI MĂNGTHÁI BÌNH

Số: 77/2008/TB-HĐQT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Thái Bình, ngày 10 tháng 12 năm 2008

THÔNG BÁO

V/v tạm chi cổ tức năm 2008

Thực hiện nghị quyết số 65/2008 QĐ-HĐQT ngày 06/12/2008 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Xi măng Thái Bình về việc chốt danh sách cổ đông chi tạm ứng cổ tức năm 2008. Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Xi măng Thái Bình trân trọng thông báo đối với các quý vị cổ đông như sau:

1-Tên Chứng khoán: Cổ phiếu Công ty cổ phần Xi măng Thái Bình.

2-Mã Chứng khoán: TBX.

3-Loại Chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

4-Vốn điều lệ hạch toán: 10.114.000.000 VNĐ.

5-Mệnh giá cổ phần: 10.000 đ/1 cổ phần

6-Mức chi tạm ứng cổ tức: 23%/ mệnh giá (2.300 đ/cổ phần)

7- Ngày chi trả: 14/01/2009

8- Ngày đăng ký cuối cùng: 25/12/2008 (Trung tâm Lưu ký Chứng khoán thực hiện)

9- Địa điểm thực hiện:

a/ Đối với các cổ đông đã lưu ký chứng khoán: Liên hệ với các Công ty Chứng khoán nơi cổ đông mở tài khoản lưu ký Chứng khoán để nhận.

b/ Đối với các cổ đông chưa lưu ký Chứng khoán thì nhận tại Công ty cổ phần Xi măng Thái Bình.

Địa chỉ: Số 01 – Đường Quách Đình Bảo – Phường Tiền phong – Thành phố Thái Bình

Khi đến nhận phải xuất trình Chứng minh thư nhân dân, sổ cổ đông (trường hợp nhận thay phải có giấy uỷ quyền có xác nhận của Chính quyền địa phương).

Mọi chi tiết xin liên hệ số máy: 0363 831 505 hoặc Fax: 0363 831 505

Công ty chúng tôi sẽ vui lòng trả lời cụ thể.

Trân trọng thông báo!

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

TỐNG HẢI ĐƯỜNG

(Đã ký)

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *